„Dok je Kafkinih tekstova, bit će, posve sigurno, i razmišljanja o zagonetkama u njima”[1]      


Šta je zagonetka? Na koji način se ona kao jednostavni oblik odnosi prema ovom djelu? U kom obliku nju pronalazimo unutar ovog djela.  Šta zagonetka predstavlja za Proces, a šta Proces predstavlja za nju. Na kakve zagonetke, te na kakva rješenja nailazimo u Procesu. Šta nam Proces govori o zagonetci. U ovom radu ću pokušati odgovoriti na ta pitanja. Pri tom ću se koristiti teorijom Andre-a Jolles-a o zagonetci kao jednostavnom obliku.